a (shkronjë)

1. a,-ja emër i gjinisë femërore; numri shumës; -(të)

2. si emër i gjinisë femërore zanorja dhe shkronja a.

3. si emër i gjinisë femërore, kuptim i figurshëm, fillimi i një pune, pikënisja për diçka; njohuritë fillestare e më të thjeshta për diçka, abëcëja. Niset nga pika a, e…

shembuj

sipas kuptimit 2

  • A-ja e vogël (e madhe).
  • A-ja e dorës (e shtypit).
  • A-ja nistore.

sipas kuptimit 3

  • A-ja e çështjes (e punës).
  • Filloj nga a-ja.
  • E bëj nga a-ja.

tjera

  • a-të – shumësi
  • b– pika pasuese, si emër i gjinisë femërore, kuptim i figurshëm,