absurditet

emër i gjinisë mashkullore; i ligjërimit libror; vetëm njëjës; të qenët absurd, karakteri absurd i diçkaje.
2. Diçka fare pa kuptim e jashtë mendjes, ide absurde, marrëzi.

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Absurditeti i një arsyetimi (i një mendimi, i një teorie).

sipas kuptimit 2

  • Thotë absurditete.
  • E çon (e shpie) deri në absurditet diçka.
  • Bie në absurditet.