af

shkëlqimi ngjyra-ngjyra i një stofi, i kadifesë etj., që ndryshon sipas këndit të vështrimit.

emër i gjinisë mashkullore; shquar afi; vetëm njëjës

  • shembuj:
    • Af i ndritshëm (i errët).
    • Kadife me af.