afishim

Vërja e një afishe, ngjitja në vend të dukshëm  e një lajmërimi, një shpalljeje etj.; bërje të njohur për të gjithë me një shpallje.

shembuj

  • Vend (kënd) afishimi.
  • Vend i lejueshëm për afishim.
  • Afishoi një lajmërim.
  • Afishoi pikat e garave.
  • U afishuan shifrat e planit.