aga (gradë ushtarake)

Term i vjetruar etnografik me të cilin emërohej kryetari i një çete.

tjera