agallari

Term i vjetruar përmbledhës i cili përfshinë tërësinë e agallarëve, agallarët.

shembuj