agallëk

Term i vjetruar. Të qenët aga; të jetuarit si aga.

shembuj

  • Rronte me agallëk.
  • Bënte agallëk.