agnosticis (person)

Pasues dhe mbrojtës i pikëpamjeve të agnosticizmit.