ah (botanikë)

dru gjethor i pyjeve malore, me trung të trashë, me lëvore të lëmuar të bardheme ose ngjyrë mishi, lënda e të cilit përdoret për orendi, në ndërtim etj.

emër i gjinisë mashkullore; shquar ahu; vetëm në njëjës

shembuj

  • Ah i bardhë (i kuq).
  • Pyll ahu.
  • Dru ahu.
  • Dërrasë ahu.
  • Tryezë (dollap) ahu.

tjera