ah (folje)

ah mund të shfrytëzohet si folje jokalimtare. Bëj «ah!» për të shprehur dhembje, hidhërim, keqardhje etj. ose habi, gëzim etj.

  • shembuj:
    • Ah!