ah

britma që del me shpirt për të shprehur një ndjenjë dhembjeje, hidhërimi, keqardhjeje etj. ose një ndjenjë habie, gëzimi etj.

emër i gjinisë mashkullore; shumësi ahe;

shembuj

  • E shkonin jetën me ahe e me ohe.
  • Në ah të vdekjes në grahmën e fundit.