arkeol.

shkurtesë e fjalorit të gjuhës shqipe; termë nga arkeologjia.