art.

shkurtesë e fjalorit të gjuhës shqipe; term nga arti ose artikull