as.

shkurtesë e fjalorit të gjuhës shqipe; emër i gjinisë asnjanëse; në gjinin asnjanëse.