bot.

shkurtesë e fjalorit të gjuhës shqipe; term nga botanika.