ADMINISTRATË f.

Table of Contents

kuptimi

 1. Formë e veprimtarisë shtetërore, krahas asaj ligjvënëse e gjyqësore, për të ushtruar pushtetin shtetëror nëpërmjet organizimit të drejtpërdrejtë të funksioneve të shtetit e të veprimtarisë ekzekutive-urdhërdhënëse; sistemi i organeve shtetërore ose organet ekzekutive-urdhërdhënëse, që ushtrojnë pushtetin shtetëror në formën e kësaj veprimtarie.
 2. Njësi organizative e një sektori të ekonomisë ose të kulturës; organi drejtues i një njësie të tillë, së bashku me aparatin përkatës; zyrat e një ndërmarrjeje, kooperative, institucioni ose të një shërbimi shtetëror; ndërtesa e këtij organi ose e këtyre zyrave.
 3. përmb. Tërësia e nëpunësve, që veprojnë në aparatin shtetëror ose në një njësi organizative shtetërore.
 4. Grupi që ushtron pushtetin politik dhe ekzekutiv në një vend borgjez; nëpunësit e aparatit shtetëror ose të një sipërmarrjeje kapitaliste në një vend borgjez.
 5. Organet që ushtrojnë pushtetin në një krahinë ose në një vend të pushtuar dhe veprimtaria e tyre.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Administrata shtetërore.
 • Administrata e re (e vjetër).
 • Administrata qendrore.
 • Organet e administratës së shtetit. 
sipas kuptimit 2
 • Administrata e ndërmarrjes (e kooperativës, e shkollës…).
 • Përgjegjësi i administratës.
 • Punonjësit e administratës.
 • Zyrat e administratës.
 • Kaloj nga administrata në prodhim. 
sipas kuptimit 3
 • Administrata e fabrikës (e institutit).
 • Shkurtoj administratën. 
sipas kuptimit 4
 • Administratë e kalbur.
 • Administrata e sipërmarrjes. 
sipas kuptimit 5
 • Administrata ushtarake (koloniale).
 • Administrata e pushtimit.

sinonime