ADMINISTRATIV mb.

Table of Contents

kuptimi

 1. Që ushtron pushtetin shtetëror në formën e veprimtarisë urdhërdhënëse e ekzekutive, që ka të bëjë me organizimin e zhvillimin e kësaj veprimtarie.
 2. Që ka të bëjë me njësitë organizative, të cilat ushtrojnë veprimtarinë urdhërdhënëse dhe ekzekutive në emër të shtetit.
 3. Që ka të bëjë me punën e administratës; që i përket administratës; që bëhet nga administrata; i administratës.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Pushtet administrativ.
 • E drejta administrative. 
sipas kuptimit 2
 •  Njësi (qendër) administrative.
 • Ndarja (harta) administrative.
 • Kufijtë administrative. 
sipas kuptimit 3
 •  Aparat (këshill) administrativ.
 • Vendim (urdhër, kontroll) administrativ.
 • Masa (metoda) administrative.
 • Me rrugë administrative.
 • Zëvendës për anën administrative.

sinonime

 

Tags: