ADMINISTRATOR m.

Table of Contents

kuptimi

  1. Nëpunës i ngarkuar për të ndjekur detyrat e administratës në një ndërmarrje, në një institucion etj.; punonjës me përgjegjësi i administratës.
  2. Nëpunës me përgjegjësi në vendet ku sundon prona private, i ngarkuar të administrojë një sipërmarrje a një pasuri dhe të kujdeset për të, që t’i sigurojë fitimet pronarit.

shembuj

sipas kuptimit 1
  • Administratori i ndërmarrjes (i institutit…).
  • Zyra e administratorit. 
sipas kuptimit 2
  • Administrator i pronave (i pasurive).
  • Administrator i një banke (i një shoqërie, i minierave…).