ADRESË f.

Table of Contents

kuptimi

Shënim mbi një zarf ose mbi një dërgesë postare, që tregon emrin e marrësit dhe vendbanimin e plotë të tij; shënimi i plotë i vendit ku banon zakonisht ose ku ndodhet përkohësisht një njeri, ku gjendet një ndërmarrje, një institucion etj., drejtim.

shembuj

  • Adresë e përpiktë (e plotë).
  • Adresa e re (e vjetër).
  • Adresa e dërguesit.
  • Zyra e adresave.
  • Libri i adresave.
  • Jap (lë) adresën.
  • I marr (i kërkoj) adresën.
  • Gaboj adresën.
  • gjith. fig. Në adresën e shtëpisë (e zyrës).