AQ ndajf. 

Table of Contents

kuptimi

 1. Në një shkallë, masë a sasi të atillë, sa është përmendur më parë ose përmendet në fjalinë tjetër; përdoret me këtë kuptim si fjalë e bashkëlidhur në fjalinë kryesore (në fjalinë e varur i përgjigjet fjala sa).
 2. Në një shkallë të lartë ose në një masë a sasi të atillë të madhe, më shumë nga ç’mendonim ose prisnim, shumë; përdoret me këtë kuptim si fjalë e bashkëlidhur në fjalinë kryesore (në fjalinë e varur i përgjigjet fjala sa).
 3. Përdoret me shkallën krahasore të ndajfoljeve e të mbiemrave me kuptim përforcues; me këtë kuptim përdoret edhe si fjalë e bashkëlidhur në fjalinë kryesore (në fjalinë e varur i përgjigjet fjala sa).
 4. Përdoret në njërën nga fjalitë e bashkërenditura kundërshtore, zakonisht me mohim, për të treguar se shkalla e veprimit që mohohet është më e ulët sesa ajo e veprimit që pohohet.
 5. Në një shkallë a masë të vogël, të kufizuar në krahasim me atë që duhet, jo më shumë; pak.

shembuj

sipas kuptimit 1
 • Edhe një herë aq më i madh se ky.
sipas kuptimit 2
 • Aq mirë (keq).
 • Aq afër (larg).
 • Aq shpejt (vonë).
 • Aq bukur.
 • Aq i thjeshtë.
 • Jo dhe aq.
 • S’është edhe aq.
sipas kuptimit 3
 • Aq më tepër (më shumë).
 • Aq më mirë (më keq).
 • Aq më pak (më fort).
 • Aq më i lehtë (më i vështirë).
sipas kuptimit 4
 • Jo aq për ty.
 • Mjaft, jo shumë.
 • Aq, jo më tepër.
 • Aq, më mjafton.
sipas kuptimit 5
 • Aq di.
 • Aq kupton.
 • Aq mendon.
 • Aq ia pret.
 • Aq donte.
 • Aq priste.
 • Aq kishte hall.

sinonime