AS fjalëform.

Table of Contents

kuptimi

Pjesë e parë me kuptim mohues ose përforcues e disa përemrave të përngjitur dhe e disa ndajfoljeve të përngjitura.

shembuj

tjera

pa

para

prapa