afishim

afishim

Vërja e një afishe, ngjitja në vend të dukshëm  e një lajmërimi, një shpalljeje etj.; bërje të njohur për të gjithë me një shpallje. shembuj Vend (kënd) afishimi. Vend i lejueshëm për afishim. Afishoi një lajmërim. Afishoi pikat e garave. U afishuan shifrat e planit.