kontabilitet

1. Teoria e praktika e llogaritjes në të holla të vlerave ekonomike në prodhim, në shpërndarje dhe në konsum; mbajtja e llogarive për prodhimin, për shpenzimet e qarkullimin e mallrave në një ndërmarrje, në një kooperativë etj.; lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme për këtë teori e praktikë në disa shkolla të posaçme; bised.…

marketing

m. tërësi aktivitetesh, të paradefinuara, të ndërmarrjes për të krijuar dhe shpërndarë vlerë për veten dhe palët tjera sinonime tregtim marketing në internet marketing tradicional tjera reklamë markë çmim vend produkt shërbim menaxhim treg segmentim i tregut

SWOT

Metodë dhe kornizë për analizën e pozicionit të ndërmarrjes në treg. SWOT është shkurtesë nga katër fjalët në gjuhën angleze: Strengths (Fuqitë), Weaknesses (Dobësitë), Opportunities (Mundësitë) dhe Threats (Rreziqet). Këta fjalë janë faktorë të cilat përbëjnë ambientin e brendshëm dhe të jashtëm të një organizate. tjera BCG

afishim

afishim

Vërja e një afishe, ngjitja në vend të dukshëm  e një lajmërimi, një shpalljeje etj.; bërje të njohur për të gjithë me një shpallje. shembuj Vend (kënd) afishimi. Vend i lejueshëm për afishim. Afishoi një lajmërim. Afishoi pikat e garave. U afishuan shifrat e planit.

kontabël

1. Që ka të bëjë me kontabilitetin, që i përket kontabilitetit, i kontabilitetit.  2. Që merret me mbajtjen e llogarive sipas disa rregullave të caktuara, i llogarisë.  shembuj sipas kuptimit 1 Gjendje kontabël. Veprime kontabël.  sipas kuptimit 2 Kuadri kontabël. Shef kontabël shef llogarie.