kontabël

1. Që ka të bëjë me kontabilitetin, që i përket kontabilitetit, i kontabilitetit.  2. Që merret me mbajtjen e llogarive sipas disa rregullave të caktuara, i llogarisë.  shembuj sipas kuptimit 1 Gjendje kontabël. Veprime kontabël.  sipas kuptimit 2 Kuadri kontabël. Shef kontabël shef llogarie.