Kohët e zgjedhimit të foljeve në gjuhën shqipe

Folojet në gjuhën shqipe zgjedhohen në dhjetë (10) kohë të cilat mund të bashkohen në tri grupe kryesore: koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme.

Kohët e foljeve në gjuhën shqipe

koha e shkuarkoha e tashmekoha e ardhme
e shkuar e pakryere tashmee ardhme
e shkuar e kryer e thjeshtëe ardhme e përparme
e shkuar e kryere ardhme e së shkuarës
e shkuar më se e kryere ardhme e përparme e së shkuarës
e shkuar e kryer e tejshkuar

shembuj

Folja kam
Koha e shkuar
Koha e pakryer unë kisha
Koha e kryer e thjeshtë unë pata
Koha e kryer unë kam pasur
Koha më se e kryer unë kisha pasur
Koha e kryer e tejshkuar unë pata pasur
Koha e tashme
Koha e tashme unë kam
Koha e ardhme
Koha e ardhme unë do të kem
Koha e ardhme e përparme unë do të kem pasur
Koha e ardhme e së shkuarës unë do të kisha
Koha e e ardhme e përparme e së shkuarës unë do të kisha pasur

artikuj të ngjashtëm