Kohët e zgjedhimit të foljeve në gjuhën shqipe

Folojet në gjuhën shqipe zgjedhohen në dhjetë (10) kohë të cilat mund të bashkohen në tri grupe kryesore: koha e shkuar, koha e tashme dhe koha e ardhme..

Kohët e foljeve në gjuhën shqipe

koha e shkuarkoha e tashmekoha e ardhme
e shkuar e pakryere tashmee ardhme
e shkuar e kryer e thjeshtëe ardhme e përparme
e shkuar e kryere ardhme e së shkuarës
e shkuar më se e kryere ardhme e përparme e së shkuarës
e shkuar e kryer e tejshkuar

shembuj

Foljakam
Koha e shkuar 
Koha e pakryerunë kisha
Koha e kryer e thjeshtëunë pata
Koha e kryerunë kam pasur
Koha më se e kryerunë kisha pasur
Koha e kryer e tejshkuarunë pata pasur
Koha e tashme 
Koha e tashmeunë kam
Koha e ardhme 
Koha e ardhmeunë do të kem
Koha e ardhme e përparme:unë do të kem pasur
Koha e ardhme e së shkuarës:unë do të kisha
Koha e e ardhme e përparme e së shkuarës:unë do të kisha pasur

artikuj të ngjashtëm

lidhje të jashtme