kontabël

1. Që ka të bëjë me kontabilitetin, që i përket kontabilitetit, i kontabilitetit.  
2. Që merret me mbajtjen e llogarive sipas disa rregullave të caktuara, i llogarisë. 

shembuj

sipas kuptimit 1

  • Gjendje kontabël.
  • Veprime kontabël. 

sipas kuptimit 2

  • Kuadri kontabël.
  • Shef kontabël shef llogarie.