mënyra dëftore

paraqet kuptimin e shprehur nga foljes si diçka që është e vërtetë, qoftë ky pohim, mohim ose pyetje.

 • Shembull:
 • Ai po mëson.
 • Ajo nuk po mëson.
 • A po mësojnë ata?

Kohët e kësaj mënyre

foljet në mënyrën dëftore zgjedhohen në këto kohë:

 • në kohën e tashme
 • në kohën e shkuar
  • të pakryer
  • të kryer të thjeshtë
  • të kryer
  • të kryer të tejshkuar
  • më se të kryer
 • në kohën e ardhme
  • të ardhme
  • të ardhme të përparme
Mënyrat e shtjellimit të foljeve
mënyra dëftore
mënyra habitore
mënyra lidhore
mënyra dëshirore
mënyra urdhërore
mënyra kushtore
mënyra pjesore
mënyra paskajore
mënyra përcjellore