mënyra lidhore

foljet në këtë mënyrë shprehin veprime që folësi i paraqet si të mundshme, të dëshirueshme ose të detyrueshme. Karakteristike është se kjo para foljeve në këtë formë gjendet pjesëza ‘të’ si pjesë përbërëse e kësaj forme.

 • Shembull:
  • Mund ta marr me mend se…
  • Duam të mësojmë që të …
  • Duhet të pushosh sepse je …

kohët e kësaj mënyre

foljet në mënyrën lidhore zgjedhohen në këto kohë:

 • në kohën e tashme
 • në kohën e shkuar
  • të pakryerën
  • të kryerën
  • më se të kryerën.
Mënyrat e shtjellimit të foljeve
mënyra dëftore
mënyra habitore
mënyra lidhore
mënyra dëshirore
mënyra urdhërore
mënyra kushtore
mënyra pjesore
mënyra paskajore
mënyra përcjellore