2 articles Financa

kontabilitet

1. Teoria e praktika e llogaritjes në të holla të vlerave ekonomike në prodhim, në shpërndarje dhe në konsum; mbajtja e llogarive për prodhimin, për shpenzimet e qarkullimin e mallrave në një ndërmarrje, në një kooperativë etj.; lëndë mësimore që jep njohuritë e nevojshme për këtë teori e praktikë në disa shkolla të posaçme; bised.…

kontabël

1. Që ka të bëjë me kontabilitetin, që i përket kontabilitetit, i kontabilitetit.  2. Që merret me mbajtjen e llogarive sipas disa rregullave të caktuara, i llogarisë.  shembuj sipas kuptimit 1 Gjendje kontabël. Veprime kontabël.  sipas kuptimit 2 Kuadri kontabël. Shef kontabël shef llogarie.