5 articles Marketing

Terme nga fusha e marketingut.

4P të marketingut

Katër funksione kryesore të marketingut. P, akronim i shkronjave të para të të katër funksioneve të marketingut të cialt në gjuhën angleze fillojnë me shkronjën P. Katër funksionet kryesore të marketingut, ose 4P, janë: produkti, çmimi, promocioni, vendi (shpërndarja). tjera marketingu marketingu tradicional marketingu elektronik

marketing

m. tërësi aktivitetesh, të paradefinuara, të ndërmarrjes për të krijuar dhe shpërndarë vlerë për veten dhe palët tjera sinonime tregtim marketing në internet marketing tradicional tjera reklamë markë çmim vend produkt shërbim menaxhim treg segmentim i tregut

reklamim

1. Reprimi sipas kuptimeve të foljeve reklamoj , reklamohet 2. Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve reklamoj, reklamohet. shembuj sipas kuptimit 1 Reklamimi i mallrave (i prodhimeve, i librave). Reklamimi i shfaqjeve (i filmave). Reklamimi i një politike. sipas kuptimit 2 Reklamime për mallrat. Reklamimi i ndeshjes. Bëj (paraqit) një reklamim. Nuk ka pasur…

afishim

afishim

Vërja e një afishe, ngjitja në vend të dukshëm  e një lajmërimi, një shpalljeje etj.; bërje të njohur për të gjithë me një shpallje. shembuj Vend (kënd) afishimi. Vend i lejueshëm për afishim. Afishoi një lajmërim. Afishoi pikat e garave. U afishuan shifrat e planit.