zgjedhimi i foljeve

është tërësia e formave të shtjelluara dhe të pashtjelluara që merr folja sipas vetës, numrit, mënyrës dhe kohës. Zgjedhimi në gjuhën shqipe është dy llojesh: vepror dhe jovepror. Format e ndryshme, që merr folja gjatë zgjedhimit te saj, janë sintetike dhe analitike.