zool.

shkurtesë e fjalorit të gjuhës shqipe; term nga zoologjia; emërtim për kafshë.